استنسیل سیستم وان

۸۵,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان

برای اجرای کامل یک تاتو یکی از عوامل مهم، انتقال صحیح و درست طرح می باشد. استنسیل سیستم وان یکی از مواد انتقال دهنده حرفه ای برای انتقال طرح روی بدن می باشد. در کنار مواد انتقال دهنده، کاغذ استنسیل نیز تاثیر به سزایی در انتقال درست طرح دارد.

صاف
استنسیل سیستم وان