انتقال طرح های تاتو به خصوص اگر با جزییات و ظریف باشند کار بسیار سختی است، به ویژه اگر در میانه ی تاتو زدن قسمتی از طرح از روی پوست پاک شده باشد. کاغذ استنسیل تاتو عملکردی مشابه کاربن بر روی پوست بدن دارد؛ و طرح را تمام و کمال بر روی پوست انتقال می دهد. برای استفاده از کاغذ استنسیل باید ابتدا طرح را روی کاربن گذاشته و روی آن را یکبار کشیده و کاربن طرح را پشت کاغذ بیندازید؛ سپس با استفاده از مایع دتول یا مام های مخصوص روی قسمت مورد نظر بدن، طرح پشت کاربن را روی بدن بیاندازید و بعد شروع به تاتو زدن کنید. با استفاده از این محصول می توانید مشکل ترین و پیچیده ترین طرح ها را به راحتی روی بدن انتقال و آن را تاتو کنید.