برای اینکه تاتو آرتیست بتواند طرح های مورد نظرش را روی پوست مشتری چاپ کند تا تاتوی ظریف و با دقتی را انجام دهد، از انتقال دهنده طرح تاتو استفاده می کند. این انتقال دهنده ها به سه گروه تقسیم می شوند که میتوان به کاغذ استنسیل، اسپری و ژل انتقال دهنده اشاره کرد. انتقال دهنده های طرح تاتو زمانی کاربرد دارند که تاتو آرتیست در طراحی مهارت دارد و از شابلون های تاتو استفاده نمی کند.

هر کدام از این انتقال دهنده های طرح تاتو کاربرد خاصی دارند و تاتو آرتیست بسته به وسعت طرح انتخابی یکی از این موارد را انتخاب می کند. انتقال دهنده ها یک نیاز ضروری برای هر تاتو آرتیست هستند و تاتو آرتیست می تواند با کمک آنها طراحی های دقیق و پیچیده ای روی بدن مشتری انجام دهد.